Obchodní podmínky TAXUS International s.r.o. 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je obchodní společnost TAXUS International s.r.o., IČ: 25399268, DIČ: CZ25399268, se sídlem Šatrova 427/6, 142 00 Praha 4, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 107537, a na straně druhé je kupující.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmět koupě

Předmětem koupě jsou produkty (placený webinář, on-line kurz, audioknihy, e-knihy a další související obsah) prodávané přes internetový portál mistrprodeje.cz vytvořený prodávajícím na základě objednávky, kterou kupující vyplnil prostřednictvím webových stránek https://mistrprodeje.cz 

1.3 Duševní vlastnictví

Předmět koupě je autorským dílem prodávajícího ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jako takový podléhá autorskoprávní ochraně. Prodávající neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace bez souhlasu prodávajícího (tj. autora). Kopírování a/nebo jiná reprodukce jakékoliv části předmětu koupě jsou striktně zakázány. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Uzavření smlouvy

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové aplikace Fapi, která je standartním nástrojem pro prodej. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu po uhrazení kupní ceny předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti TAXUS International s.r.o. pro nákup na webové stránce https://mistrprodeje.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Faktura

Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na e-mail shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.2 Možnosti plateb

Platí se bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.3 Forma platby

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

4. Garance vrácení peněz

4.1 Záruka spokojenosti
Za své produkty společnost TAXUS International s.r.o. ručí zárukou spokojenosti.

4.2 Využití záruky spokojenosti
Při objednání webináře,  on-line kurzu, či dalšího souvisejícího obsahu tvořené TAXUS International s.r.o. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to jeden měsíc od zakoupení produktů, služeb či online aktivit. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: taxus@taxus.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena bankovním převodem nejpozději do 7 dnů od doručení zákazníkem potvrzeného dobropisu e-mailem. Po odstoupení od smlouvy budou produkty neaktivní a kupující nebude mít právo využití bonusů zakoupených spolu s produkty.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Práva kupujícího

Kupující může odstoupit od smlouvy na základě využití záruky definované v bodu 4.1.

5.2 Práva prodávajícího

Prodávající může odstoupit od smlouvy v průběhu plnění obchodního plnění. Zejména v případech, kdy kupující bude porušovat právní pojem tzv. dobrých mravů, bude obtěžovat ostatní účastníky online aktivit či komunikaci v členských sekcích, či komunikaci na sociálních sítích, nebo bude požadovat služby nebo informace vysoko nad rámec programu. V takovém případě bude kupujícímu smazán přístup do členské sekce.

5.3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající upozorňuje kupujícího, že mu bude digitální obsah (to může znamenat obsah webináře, on-line kurzu, audioknihy, e-knihy či další navazující produkty a služby) zpřístupněn automaticky po spárování platby s objednávkou v obvyklých časech, zpravidla ihned po spárování s objednávkou, není-li uvedeno v objednávce jinak. 

5.4. Prohlášení kupujícího

Kupující souhlasí s tím, že digitální obsah (to může znamenat obsah webináře, on-line kurzu, či další navazující produkty a služby) mu bude zpřístupněn hned po spárování platby s objednávkou a tímto zpřístupněním ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Jsou-li produkty, služby či webináře prodávány pro určitý termín, je vždy v objednávce uvedeno. kdy bude služba či produkt doručen.

6. Sankce

6.1 Sankce za neuhrazenou objednávku

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně do 7 dní od podání objednávky, odstupuje prodávající od smlouvy a stornuje objednávky. Kupujícímu nejsou účtovány žádné sankční poplatky.

7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.3 Ochrana dobrého jména

Prodávající se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno kupujícího ani společnost, kterou zastupuje. Kupující se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno prodávajícího a jiných autorů publikujících na internetovém portálu mistrprodeje.cz, zejména „Taxus International” a „Mistr prodeje”.

8. Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího

Společnost Taxus International s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Ochrana údajů

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Plné znění

Plné znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:  https://mistrprodeje.ochrana-osobnich-udaju

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 9. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek  https://mistrprodeje.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost TAXUS International s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://mistrprodeje.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se  vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek